Property management

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS HÁZ-TUDÁS KFT. ONLINE ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Felhasználási feltételek

1. Felhasználási feltételeit szabályozza, az alábbiak szerint. A Honlap használatának megkezdésével, azaz a Honlapra történő regisztrációval, belépéssel a felhasználó feltétel nélkül elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat valamennyi rendelkezését. Amennyiben a felhasználó ezen elfogadó nyilatkozatát visszavonja, úgy nem jogosult a Honlap egyetlen szolgáltatásának használatára, igénybevételére sem.

2. A Honlap a www.haztudas.hu internetes címen érhető el. A Honlap üzemeltetője Ház-Tudás Kft.(székhelye: 7632 Pécs, Nagy Imre 61.), Árnyas Udvar Kft. (7632 Pécs, Árnyas Liget 2.) és Jakab András és Jakab Pethes Tímea egyéni válllakozók továbbiakban: Üzemeltetők, akik egyúttal a Honlap és az e pontban megjelölt domain, valamint az ezekhez fűződő valamennyi jog kizárólagos tulajdonosai, jogosultjai. Az Üzemeltetők felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló e-mail címe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3. A Honlapra történő regisztrációval a felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető a regisztrációkor megadott adatok alapján a felhasználónak célzott hirdetéseket, reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön az Üzemeltető üzenetkezelő funkcióján keresztül.

Jelen szabályzat értelmezése, alkalmazása során a Honlapon érteni kell az annak keretén belül működő társasházi adatbázist is, beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját is, tehát e szabályzat rendelkezései vonatkoznak mindezekre is.

4.

4.1. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény alapján, mint közös képviselő köteles közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét (beleértve a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokat is), továbbá a külön jogszabályok alapján meghatározott szolgáltatások díját, valamint érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit. A közös képviselő törvényi kötelezettsége továbbá, hogy a külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén – a tulajdonostárs kérésére – köteles írásbeli nyilatkozatot adni a közösköltség-tartozásról, valamint évenként költségvetési javaslatot készíteni, amely tartalmazza a közös költséghez való hozzájárulás összegét – a tulajdonostársak nevének feltüntetésével -, a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban, továbbá a közös költségekhez való hozzájárulás előírását és teljesítését rögzíteni az éves elszámolásban. A felhasználó tudomásul veszi a Honlapon működtetett társasházi adatbázis az Üzemeltető e pontban említett törvényi kötelezettségeinek teljesítését szolgálja, s azt is, hogy a társasházi adatbázisban szereplő adatok pusztán tájékoztató jellegűek, s azok időszakosan kerülnek frissítésre.

Az Üzemeltető a Honlapon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, a Honlap használatából, vagy annak zavarából eredő károkért, követelésekért a felelősségét teljes mértékben kizárja.

4.2. A Honlapra történő regisztráció a felhasználó önkéntes elhatározásán alapul, az azonban csak az Üzemeltető közreműködésével végezhető el.

Amennyiben valamely felhasználó regisztrálni kívánja magát a Honlapon, úgy meg kell adnia az Üzemeltető részére a nevét, érvényes e-mail címét, valamint azon társasházi ingatlan címét, amelyben a felhasználónak ingatlantulajdona áll fenn, s amely társasház közös képviseletét az Üzemeltető látja el.

A regisztrációval a felhasználó jogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy az általa megadott adatok a saját, a valóságnak mindenben megfelelő adatai.

Az Üzemeltető kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az e pontban foglalt adatokon kívül további olyan adatokat – beleértve ebbe a fényképes személyazonosító okmány bemutatását is - kérjen a felhasználótól, amelyek a felhasználó tényleges személyazonosságának megállapítását teszik lehetővé, ezen adatokat azonban az Üzemeltető nem rögzíti. Ezen további adatok megadása ugyancsak önkéntes, de a felhasználó tudomásul veszi, hogy ezek megadásának megtagadása esetén a Honlap használata nem kezdhető meg, illetve az nem folytatható. 

Az Üzemeltető jelen dokumentummal kifejezetten felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a megadandó adatok körében az Üzemeltető soha nem kér a felhasználótól banki felhasználó nevet és jelszót.

Az Üzemeltető a felhasználótól kapott adatok rögzítése és ellenőrzése után megküldi a felhasználó által megadott e-mail címre a felhasználó nevet és jelszót, amely a Honlapra történő belépéshez szükséges. Az Üzemeltető által elvégzett ellenőrzés arra tejed ki, hogy az adott felhasználó valóban rendelkezik-e tulajdonnal az adott társasházban.

A felhasználói név és jelszó titokban tartásáért a felhasználó felelős, ezeket az Üzemeltető csak hatóságok részére, jogszabályban előírt esetekben adja ki, egyébként azonban harmadik fél tudomására nem hozza, s nem adja át. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a regisztrációt bármely felhasználó felé megtagadja.

4.3. Az eredményes regisztráció alapján a felhasználó kizárólag annak a társasháznak, és annak tulajdonosainak az elszámolási adatait jogosult megtekinteni az adatbázisban, amely társasházban a felhasználó ingatlantulajdonnal rendelkezik. 

4.4. A Honlap semmilyen módon nem biztosít hozzáférést a felhasználónak az adatbázis egyéb adataihoz, s a Honlapra nem regisztrált személyek az adatbázishoz egyáltalán nem férhetnek hozzá.

4.5. A felhasználó haladéktalanul köteles az Üzemeltetőt értesíteni, amennyiben a felhasználó adataival történő jogosulatlan használatot, visszaélést tapasztal. Ilyen esetben az Üzemeltető akár a teljes Honlap, akár a visszaéléssel érintetett regisztráció elérhetőségét felfüggesztheti az eset kivizsgálásáig, s a jogsértés megállapítása esetén az érintett regisztrációt törli és a sérelmet szenvedett felhasználó részére új belépési adatokat generál.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül törölje azon felhasználó regisztrációját, aki más felhasználók adataival visszaél, vagy azt megkísérli, illetve aki a jelen szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat nem tartja be.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy nem áll jogában semminemű követelést támasztani az Üzemeltetővel szemben a regisztrációjának megtagadásával, felfüggesztésével, vagy törlésével kapcsolatban, továbbá szintén nem jogosult semminemű ellentételezésre, ellenszolgáltatásra az Üzemeltetőtől a Honlap tartalmával kapcsolatban.

A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

4.6. Amennyiben a Honlapon található, vagy az általa megjelenített tartalom a felhasználó jogait bármilyen tekintetben sérti, úgy a szükséges intézkedések megtétele érdekében ezt írásban kell jeleznie az Üzemeltető részére a 2. pontban megjelölt valamely elérhetőségen.

4.7. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét, minden olyan igényért, követelésért, amely a Honlap működésének esetleges - műszaki-technikai, vagy egyéb okokból történő – szüneteléséből, megszüntetéséből, hibájából, zavaraiból fakadnak.

4.8. A felhasználó regisztrált adatainak módosítása, vagy a profil törlése csak a regisztráció során megadott e-mail címről, vagy az Üzemeltető székhelyén személyesen kérhető. Elhunyt személyek adatlapjának törléséhez halotti anyakönyvi kivonatuk bemutatása alapján történik.

5.

5.1. A felhasználó kötelezettséget vállal, hogy a Honlapot és annak adatait kizárólag a jogszabályoknak, és jelen felhasználási feltételeknek megfelelően használja fel. Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy illetéktelen személy részére nem adja meg felhasználói adatait, továbbá, hogy a Honlapon szereplő adatokat, illetve általánosságban a regisztrációját nem használja harmadik személyek zaklatására, jogainak csorbítására, megsértésére.

5.2. A jogellenes, vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

6. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket – bármely tekintetben - egyoldalúan és korlátlanul módosítsa, az oldal felhasználóinak előzetes értesítése mellett. Amennyiben a felhasználó a felhasználási feltételek módosítását követően bármely módon használatba veszi a Honlapot, úgy ezáltal magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított felhasználási feltételeket.

HÁZ-TUDÁS KFT. ONLINE ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Érvényes 2018. május 15-től.

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Ház-Tudás Kft. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

2. A jelen Tájékoztató Honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

4. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes Honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető, harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

II. Fogalom meghatározások

1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül

- a Ház-Tudás Kft. (Székhely: 7666 Pogány, Szadity Dűlő 1841. )., cégjegyzékszám: 02-09-079714, adószám: 24228918-1-02) Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

a továbbiakban adatkezelő. 

Adatkezelő a honlap üzemeltetője, amely elsődlegesen társasházkezelési szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat.

A jelen Tájékoztatóban leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek minősülnek, mivel a Honlapon regisztráló Felhasználó által az adott Szolgáltatásra történő regisztrációkor és az adott Honlap használata során megadott Személyes adatait az Adatkezelő részére továbbítja, aki azt a Szolgáltatás biztosítása érdekében kezeli..

3. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatkezelő honlapja: www.haztudas.hu

4. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon.

5. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

6. Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. 

7. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

III. A kezelt Személyes adatok köre

1. Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

2. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, felhasználónév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, számlázási cím.

3. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

1. Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

2. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

1. Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja:

  1. online tartalomszolgáltatás;
  2. a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
  3. a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
  4. egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
  5. közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
  6. Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat stb.) közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása;
  7. az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
  8. a Felhasználók jogainak védelme;
  9. az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az Adatkezelők a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

2. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelők a Felhasználó által a honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

4. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. 

6. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

1. Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.

3. Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4. Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

6. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendorségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

7. Az Adatkezelők rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

9. Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

VII. Az Adatkezelések időtartama

1. Az automatikusan rögzített IP címeket az adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 6 óráig tárolja.

2. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően legkésőbb a 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

3. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.

A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt tartalmak megmaradnak – addig kezelhetők az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

4. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

5. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

6. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelők végrehajtják. Törlés helyett az Adatkezelők – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozzák a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelők mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál megtekinthetők.

Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelok által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

4. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

6. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

IX. Adatfeldolgozás

1. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

3. Az Adatkezelő ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

X. Külső szolgáltatók

1. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

XI. Adattovábbítás lehetősége

1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehetők felelőssé.

2. Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

3. Az Adatkezelők az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.

XII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség. 

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.

2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Pécs, 2018. május 15.