1. Felhasználási feltételeit szabályozza, az alábbiak szerint. A Honlap használatának megkezdésével, azaz a Honlapra történő regisztrációval, belépéssel a felhasználó feltétel nélkül elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat valamennyi rendelkezését. Amennyiben a felhasználó ezen elfogadó nyilatkozatát visszavonja, úgy nem jogosult a Honlap egyetlen szolgáltatásának használatára, igénybevételére sem.

2. A Honlap a www.haztudas.hu internetes címen érhető el. A Honlap üzemeltetője Ház-Tudás Kft.(székhelye: 7632 Pécs, Nagy Imre 61.), Árnyas Udvar Kft. (7632 Pécs, Árnyas Liget 2.) és Jakab András és Jakab Pethes Tímea egyéni válllakozók továbbiakban: Üzemeltetők, akik egyúttal a Honlap és az e pontban megjelölt domain, valamint az ezekhez fűződő valamennyi jog kizárólagos tulajdonosai, jogosultjai. Az Üzemeltetők felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló e-mail címe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3. A Honlapra történő regisztrációval a felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető a regisztrációkor megadott adatok alapján a felhasználónak célzott hirdetéseket, reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön az Üzemeltető üzenetkezelő funkcióján keresztül.

Jelen szabályzat értelmezése, alkalmazása során a Honlapon érteni kell az annak keretén belül működő társasházi adatbázist is, beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját is, tehát e szabályzat rendelkezései vonatkoznak mindezekre is.

4.
4.1. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény alapján, mint közös képviselő köteles közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét (beleértve a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokat is), továbbá a külön jogszabályok alapján meghatározott szolgáltatások díját, valamint érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit. A közös képviselő törvényi kötelezettsége továbbá, hogy a külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén – a tulajdonostárs kérésére – köteles írásbeli nyilatkozatot adni a közösköltség-tartozásról, valamint évenként költségvetési javaslatot készíteni, amely tartalmazza a közös költséghez való hozzájárulás összegét – a tulajdonostársak nevének feltüntetésével -, a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban, továbbá a közös költségekhez való hozzájárulás előírását és teljesítését rögzíteni az éves elszámolásban. A felhasználó tudomásul veszi a Honlapon működtetett társasházi adatbázis az Üzemeltető e pontban említett törvényi kötelezettségeinek teljesítését szolgálja, s azt is, hogy a társasházi adatbázisban szereplő adatok pusztán tájékoztató jellegűek, s azok időszakosan kerülnek frissítésre.

Az Üzemeltető a Honlapon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, a Honlap használatából, vagy annak zavarából eredő károkért, követelésekért a felelősségét teljes mértékben kizárja.

4.2. A Honlapra történő regisztráció a felhasználó önkéntes elhatározásán alapul, az azonban csak az Üzemeltető közreműködésével végezhető el.

Amennyiben valamely felhasználó regisztrálni kívánja magát a Honlapon, úgy meg kell adnia az Üzemeltető részére a nevét, érvényes e-mail címét, valamint azon társasházi ingatlan címét, amelyben a felhasználónak ingatlantulajdona áll fenn, s amely társasház közös képviseletét az Üzemeltető látja el.

A regisztrációval a felhasználó jogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy az általa megadott adatok a saját, a valóságnak mindenben megfelelő adatai.

Az Üzemeltető kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az e pontban foglalt adatokon kívül további olyan adatokat – beleértve ebbe a fényképes személyazonosító okmány bemutatását is - kérjen a felhasználótól, amelyek a felhasználó tényleges személyazonosságának megállapítását teszik lehetővé, ezen adatokat azonban az Üzemeltető nem rögzíti. Ezen további adatok megadása ugyancsak önkéntes, de a felhasználó tudomásul veszi, hogy ezek megadásának megtagadása esetén a Honlap használata nem kezdhető meg, illetve az nem folytatható. 

Az Üzemeltető jelen dokumentummal kifejezetten felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a megadandó adatok körében az Üzemeltető soha nem kér a felhasználótól banki felhasználó nevet és jelszót.

Az Üzemeltető a felhasználótól kapott adatok rögzítése és ellenőrzése után megküldi a felhasználó által megadott e-mail címre a felhasználó nevet és jelszót, amely a Honlapra történő belépéshez szükséges. Az Üzemeltető által elvégzett ellenőrzés arra tejed ki, hogy az adott felhasználó valóban rendelkezik-e tulajdonnal az adott társasházban.

A felhasználói név és jelszó titokban tartásáért a felhasználó felelős, ezeket az Üzemeltető csak hatóságok részére, jogszabályban előírt esetekben adja ki, egyébként azonban harmadik fél tudomására nem hozza, s nem adja át. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a regisztrációt bármely felhasználó felé megtagadja.

4.3. Az eredményes regisztráció alapján a felhasználó kizárólag annak a társasháznak, és annak tulajdonosainak az elszámolási adatait jogosult megtekinteni az adatbázisban, amely társasházban a felhasználó ingatlantulajdonnal rendelkezik. 

4.4. A Honlap semmilyen módon nem biztosít hozzáférést a felhasználónak az adatbázis egyéb adataihoz, s a Honlapra nem regisztrált személyek az adatbázishoz egyáltalán nem férhetnek hozzá.

4.5. A felhasználó haladéktalanul köteles az Üzemeltetőt értesíteni, amennyiben a felhasználó adataival történő jogosulatlan használatot, visszaélést tapasztal. Ilyen esetben az Üzemeltető akár a teljes Honlap, akár a visszaéléssel érintetett regisztráció elérhetőségét felfüggesztheti az eset kivizsgálásáig, s a jogsértés megállapítása esetén az érintett regisztrációt törli és a sérelmet szenvedett felhasználó részére új belépési adatokat generál.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül törölje azon felhasználó regisztrációját, aki más felhasználók adataival visszaél, vagy azt megkísérli, illetve aki a jelen szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat nem tartja be.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy nem áll jogában semminemű követelést támasztani az Üzemeltetővel szemben a regisztrációjának megtagadásával, felfüggesztésével, vagy törlésével kapcsolatban, továbbá szintén nem jogosult semminemű ellentételezésre, ellenszolgáltatásra az Üzemeltetőtől a Honlap tartalmával kapcsolatban.

A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

4.6. Amennyiben a Honlapon található, vagy az általa megjelenített tartalom a felhasználó jogait bármilyen tekintetben sérti, úgy a szükséges intézkedések megtétele érdekében ezt írásban kell jeleznie az Üzemeltető részére a 2. pontban megjelölt valamely elérhetőségen.

4.7. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét, minden olyan igényért, követelésért, amely a Honlap működésének esetleges - műszaki-technikai, vagy egyéb okokból történő – szüneteléséből, megszüntetéséből, hibájából, zavaraiból fakadnak.

4.8. A felhasználó regisztrált adatainak módosítása, vagy a profil törlése csak a regisztráció során megadott e-mail címről, vagy az Üzemeltető székhelyén személyesen kérhető. Elhunyt személyek adatlapjának törléséhez halotti anyakönyvi kivonatuk bemutatása alapján történik.

5.
5.1. A felhasználó kötelezettséget vállal, hogy a Honlapot és annak adatait kizárólag a jogszabályoknak, és jelen felhasználási feltételeknek megfelelően használja fel. Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy illetéktelen személy részére nem adja meg felhasználói adatait, továbbá, hogy a Honlapon szereplő adatokat, illetve általánosságban a regisztrációját nem használja harmadik személyek zaklatására, jogainak csorbítására, megsértésére.

5.2. A jogellenes, vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 • A szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;
 • Az Üzemeltető számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy email címeket);
 • A szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
 • A Honlapon keresztül megszerzett anyagok, adatok publikálása;
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel történő létesítése;
 • Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése, vagy továbbítása, mint a "spam”, vagy a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása;
 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül, beleértve a képek url-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen az Üzemeltető rendszerén kívülre;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az Üzemeltető hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

6. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket – bármely tekintetben - egyoldalúan és korlátlanul módosítsa, az oldal felhasználóinak előzetes értesítése mellett. Amennyiben a felhasználó a felhasználási feltételek módosítását követően bármely módon használatba veszi a Honlapot, úgy ezáltal magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított felhasználási feltételeket.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone +36 20 456 3254 Open Monday-Friday 9:00-16:00 Háztudás Facebook
Scham Industries Duvinet