Felhasználási feltételek

1. Felhasználási feltételeit szabályozza, az alábbiak szerint. A Honlap használatának megkezdésével, azaz a Honlapra történő regisztrációval, belépéssel a felhasználó feltétel nélkül elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat valamennyi rendelkezését. Amennyiben a felhasználó ezen elfogadó nyilatkozatát visszavonja, úgy nem jogosult a Honlap egyetlen szolgáltatásának használatára, igénybevételére sem.

2. A Honlap a www.haztudas.hu internetes címen érhető el. A Honlap üzemeltetője Ház-Tudás Kft.(székhelye: 7632 Pécs, Nagy Imre 61.), Árnyas Udvar Kft. (7632 Pécs, Árnyas Liget 2.) és Jakab András és Jakab Pethes Tímea egyéni válllakozók továbbiakban: Üzemeltetők, akik egyúttal a Honlap és az e pontban megjelölt domain, valamint az ezekhez fűződő valamennyi jog kizárólagos tulajdonosai, jogosultjai. Az Üzemeltetők felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

3. A Honlapra történő regisztrációval a felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető a regisztrációkor megadott adatok alapján a felhasználónak célzott hirdetéseket, reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön az Üzemeltető üzenetkezelő funkcióján keresztül.

Jelen szabályzat értelmezése, alkalmazása során a Honlapon érteni kell az annak keretén belül működő társasházi adatbázist is, beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját is, tehát e szabályzat rendelkezései vonatkoznak mindezekre is.

4.
4.1. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény alapján, mint közös képviselő köteles közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét (beleértve a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokat is), továbbá a külön jogszabályok alapján meghatározott szolgáltatások díját, valamint érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit. A közös képviselő törvényi kötelezettsége továbbá, hogy a külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén – a tulajdonostárs kérésére – köteles írásbeli nyilatkozatot adni a közösköltség-tartozásról, valamint évenként költségvetési javaslatot készíteni, amely tartalmazza a közös költséghez való hozzájárulás összegét – a tulajdonostársak nevének feltüntetésével -, a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban, továbbá a közös költségekhez való hozzájárulás előírását és teljesítését rögzíteni az éves elszámolásban. A felhasználó tudomásul veszi a Honlapon működtetett társasházi adatbázis az Üzemeltető e pontban említett törvényi kötelezettségeinek teljesítését szolgálja, s azt is, hogy a társasházi adatbázisban szereplő adatok pusztán tájékoztató jellegűek, s azok időszakosan kerülnek frissítésre.

Az Üzemeltető a Honlapon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, a Honlap használatából, vagy annak zavarából eredő károkért, követelésekért a felelősségét teljes mértékben kizárja.

4.2. A Honlapra történő regisztráció a felhasználó önkéntes elhatározásán alapul, az azonban csak az Üzemeltető közreműködésével végezhető el.

Amennyiben valamely felhasználó regisztrálni kívánja magát a Honlapon, úgy meg kell adnia az Üzemeltető részére a nevét, érvényes e-mail címét, valamint azon társasházi ingatlan címét, amelyben a felhasználónak ingatlantulajdona áll fenn, s amely társasház közös képviseletét az Üzemeltető látja el.

A regisztrációval a felhasználó jogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy az általa megadott adatok a saját, a valóságnak mindenben megfelelő adatai.

Az Üzemeltető kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az e pontban foglalt adatokon kívül további olyan adatokat – beleértve ebbe a fényképes személyazonosító okmány bemutatását is - kérjen a felhasználótól, amelyek a felhasználó tényleges személyazonosságának megállapítását teszik lehetővé, ezen adatokat azonban az Üzemeltető nem rögzíti. Ezen további adatok megadása ugyancsak önkéntes, de a felhasználó tudomásul veszi, hogy ezek megadásának megtagadása esetén a Honlap használata nem kezdhető meg, illetve az nem folytatható. 

Az Üzemeltető jelen dokumentummal kifejezetten felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a megadandó adatok körében az Üzemeltető soha nem kér a felhasználótól banki felhasználó nevet és jelszót.

Az Üzemeltető a felhasználótól kapott adatok rögzítése és ellenőrzése után megküldi a felhasználó által megadott e-mail címre a felhasználó nevet és jelszót, amely a Honlapra történő belépéshez szükséges. Az Üzemeltető által elvégzett ellenőrzés arra tejed ki, hogy az adott felhasználó valóban rendelkezik-e tulajdonnal az adott társasházban.

A felhasználói név és jelszó titokban tartásáért a felhasználó felelős, ezeket az Üzemeltető csak hatóságok részére, jogszabályban előírt esetekben adja ki, egyébként azonban harmadik fél tudomására nem hozza, s nem adja át. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a regisztrációt bármely felhasználó felé megtagadja.

4.3. Az eredményes regisztráció alapján a felhasználó kizárólag annak a társasháznak, és annak tulajdonosainak az elszámolási adatait jogosult megtekinteni az adatbázisban, amely társasházban a felhasználó ingatlantulajdonnal rendelkezik. 

4.4. A Honlap semmilyen módon nem biztosít hozzáférést a felhasználónak az adatbázis egyéb adataihoz, s a Honlapra nem regisztrált személyek az adatbázishoz egyáltalán nem férhetnek hozzá.

4.5. A felhasználó haladéktalanul köteles az Üzemeltetőt értesíteni, amennyiben a felhasználó adataival történő jogosulatlan használatot, visszaélést tapasztal. Ilyen esetben az Üzemeltető akár a teljes Honlap, akár a visszaéléssel érintetett regisztráció elérhetőségét felfüggesztheti az eset kivizsgálásáig, s a jogsértés megállapítása esetén az érintett regisztrációt törli és a sérelmet szenvedett felhasználó részére új belépési adatokat generál.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül törölje azon felhasználó regisztrációját, aki más felhasználók adataival visszaél, vagy azt megkísérli, illetve aki a jelen szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat nem tartja be.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy nem áll jogában semminemű követelést támasztani az Üzemeltetővel szemben a regisztrációjának megtagadásával, felfüggesztésével, vagy törlésével kapcsolatban, továbbá szintén nem jogosult semminemű ellentételezésre, ellenszolgáltatásra az Üzemeltetőtől a Honlap tartalmával kapcsolatban.

A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

4.6. Amennyiben a Honlapon található, vagy az általa megjelenített tartalom a felhasználó jogait bármilyen tekintetben sérti, úgy a szükséges intézkedések megtétele érdekében ezt írásban kell jeleznie az Üzemeltető részére a 2. pontban megjelölt valamely elérhetőségen.

4.7. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét, minden olyan igényért, követelésért, amely a Honlap működésének esetleges - műszaki-technikai, vagy egyéb okokból történő – szüneteléséből, megszüntetéséből, hibájából, zavaraiból fakadnak.

4.8. A felhasználó regisztrált adatainak módosítása, vagy a profil törlése csak a regisztráció során megadott e-mail címről, vagy az Üzemeltető székhelyén személyesen kérhető. Elhunyt személyek adatlapjának törléséhez halotti anyakönyvi kivonatuk bemutatása alapján történik.

5.
5.1. A felhasználó kötelezettséget vállal, hogy a Honlapot és annak adatait kizárólag a jogszabályoknak, és jelen felhasználási feltételeknek megfelelően használja fel. Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy illetéktelen személy részére nem adja meg felhasználói adatait, továbbá, hogy a Honlapon szereplő adatokat, illetve általánosságban a regisztrációját nem használja harmadik személyek zaklatására, jogainak csorbítására, megsértésére.

5.2. A jogellenes, vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 • A szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;
 • Az Üzemeltető számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy email címeket);
 • A szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
 • A Honlapon keresztül megszerzett anyagok, adatok publikálása;
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel történő létesítése;
 • Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése, vagy továbbítása, mint a "spam”, vagy a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása;
 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül, beleértve a képek url-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen az Üzemeltető rendszerén kívülre;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az Üzemeltető hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

6. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket – bármely tekintetben - egyoldalúan és korlátlanul módosítsa, az oldal felhasználóinak előzetes értesítése mellett. Amennyiben a felhasználó a felhasználási feltételek módosítását követően bármely módon használatba veszi a Honlapot, úgy ezáltal magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított felhasználási feltételeket.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Telefon +36 20 456 3254 Nyitvatartás Hétfő-Péntek 9:00-16:00 Háztudás Facebook
Scham Industries Duvinet